جغرافیا و توسعه ـ سال هشتم، شماره ۱۷، بهار ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ برآورد اثر تغییرات فصلی بر درآمد گردشگری معبد آناهیتا با تحلیل رگرسیونی ▪ تحلیل سلسله مراتبی جاذبه های تاریخی ـ فرهنگی شهرستان نیشابور ▪ بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران


▪ کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الگوی فضایی توسعه و توسعه نیافتگی شهری – منطقه ای در ایران: صص ۷-۲۸


▪ بررسی احتمال وقوع روزهای خشک در استان گلستان با استفاده از مدل زنجیره ی مارکوف: صص ۲۹-۴۴


▪ برآورد اثر تغییرات فصلی بر درآمد گردشگری معبد آناهیتا با تحلیل رگرسیونی: صص ۴۵-۶۲


▪ بررسی متغیرهای فردی مؤثر بر رضایت مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی: ص ۶۳


▪ بررسی تغییرات مکانی پرفشار جنب حاره در بارش های تابستانه نیمه ی جنوبی ایران: صص ۸۳-۹۸


▪ مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از روش تحلیل شبکه و مدل AHP در محیط GISمطالعه موردی: شهر…: صص ۹۹-۱۱۲


▪ تحلیل سلسله مراتبی جاذبه های تاریخی ـ فرهنگی شهرستان نیشابور: صص ۱۱۳-۱۳۸


▪ بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران ، نمونه: گردشگران بین المللی شهر اصفهان: صص ۱۳۹-۱۵۶


▪ چکیده انگلیسی مقالات: ص ۱۶۲


دوفصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه


صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان


مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده


سردبیر: دکتر حسنعلی غیور


مدیر اجرایی: دکتر فرامرز بریمانی


محل انتشار: زاهدان


تلفن: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)


فاکس: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)


نشانی: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، نبش دانشگاه ۱۵ ، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا


صندوق پستی: ۳۴۵-۹۸۱۶۵


سایت اختصاصی: cresg.ir


نشانی الکترونیک: geo_usb@yahoo.com

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *