جغرافیا و توسعه ـ سال هفتم، شماره ۱۴، تابستان ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ کاربرد مدل MS SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری ▪ بررسی ویژگی خشکسالی های استان خراسان جنوبی ▪ تعامل ملی , منطقه ای و جهانی , راهبردی بر پایداری توسعه ی محور شرق


▪ بررسی شرایط آب و هوایی شمال استان آذربایجان غربی به منظور کشت زیتون و پهنه بندی زراعی آن / دکتر سعید جهانبخش ، دکتر وازگین گریگوریان ، مهندس معصومه امام قلیزاده: ص ۵


▪ کاربرد مدل MS-SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری / مطالعه موردی : کلانشهر مشهد / دکتر عزت الله مافی ، مهدی سقایی: ص ۲۷


▪ بررسی ویژگی خشکسالی های استان خراسان جنوبی / دکتر محمود خسروی ، محمد اکبری: ص ۵۱


▪ بررسی نقش سواد و نیروی کار زنان در درآمد خانوار روستایی: مطالعه موردی : زنان روستایی دیواندره استان کردستان / دکتر سیدرحیم مشیری ، دکتر مسعود مهدوی ، دکتر محمدصادق علیایی: ص ۶۹


▪ طبقه بندی زمین منظرهای ژئومورفولوژیکی بر اساس پارامترهای توپوگرافی در محیط GIS مطالعه موردی : شمال غرب شهر شیراز / دکتر امیر کرم: ص ۸۳


▪ دستیابی به توسعه ی پایدار روستا با تاکید به نقش محوری رسانه های جمعی : مطالعه موردی : روستاهای قزوین / دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی ، دکتر سیما بوذری: ص ۱۰۱


▪ ویژگی های ژئومورفیک توده ی کارستی اخلمد در دامنه های شمالی ارتفاعات بینالود / دکتر ابوالفضل بهنیافر ، دکتر هادی قنبرزاده ، عباسعلی فرزانه: ص ۱۲۱


▪ تعامل ملی ، منطقه ای و جهانی ، راهبردی بر پایداری توسعه ی محور شرق / دکتر محمد ستاری فر ، دکتر حمید احمدی ، دکتر حسین نصیری: ص ۱۴۱


▪ معرفی کتاب / محمد اسکندری ثانی: ص ۱۷۳


▪ خلاصه انگلیسی / نگین والایی: ص ۱۷۸


دوفصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه


صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان


مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده


سردبیر: دکتر حسنعلی غیور


مدیر اجرایی: دکتر فرامرز بریمانی


محل انتشار: زاهدان


تلفن: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)


فاکس: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)


نشانی: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، نبش دانشگاه ۱۵ ، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا


صندوق پستی: ۳۴۵-۹۸۱۶۵


سایت اختصاصی: cresg.ir


نشانی الکترونیک: geo_usb@yahoo.com

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *