جغرافیا و توسعه ـ سال هفتم، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ شناسایی منشاء و مسیر رطوبت بارش های فوق سنگین استان بوشهر ▪ تحلیل مقایسه ای روند بارش و خشکسالی حوضه ی خزر ▪ شناخت نظام مدیریت مقصد گردشگری DMS و چالش های توسعه ی آن در ایران


▪ شناسایی منشاء و مسیر رطوبت بارش های فوق سنگین استان بوشهر / دکتر جواد خوشحال ، دکتر محمود خسروی ، حمید نظری: صص ۷-۲۸


▪ تاثیر تکتونیک جنبا بر مورفولوژی مخروط افکنه ی درختنگان در منطقه ی شهداد کرمان / دکتر محمدحسین رامشت ، دکتر عبدا… سیف ، سمیه سادات شاه زیدی ، مژگان انتظاری: صص ۲۹-۴۶


▪ تکتونیک نمکی و آثار ژئومورفولوژیکی آن در آذربایجان مطالعه ی موردی: گنبدهای نمکی شمال غرب تبریز / دکتر معصومه رجبی ، علی شیری طرزم: صص ۴۷-۷۰


▪ تحلیل مقایسه ای روند بارش و خشکسالی حوضه ی خزر / دکتر مجید منتظری ، دکتر حسنعلی غیور: صص ۷۱-۹۲


▪ شناخت نظام مدیریت مقصد گردشگری (DMS) و چالش های توسعه ی آن در ایران / دکتر محمدرضا فرزین ، سارا صفری: صص ۹۳-۱۱۸


▪ برآورد فرسایش و رسوب از طریق ارزیابی متغیرهای تاثیرگذار در حوضه ی آبخیز وزنه با استفاده از GIS / دکتر مهران مقصودی ، دکتر مجتبی یمانی ، ممند سالاری: صص ۱۱۹-۱۳۴


▪ ارزیابی تغییر اقلیم کشور در دوره ی ۲۰۳۹- ۲۰۱۰ میلادی با استفاده از ریزمقیاس نمایی داده های مدل گردش عمومی جو / ایمان بابائیان ، زهرا نجفی نیک ، فاطمه زابل عباسی ، دکتر مجید حبیبی: صص ۱۳۵-۱۵۲


▪ کاربرد مدل HEC- HMS در تحلیل حساسیت متغیرهای ژئومورفولوژی مؤثر بر سیلاب دشت کرون / دکتر ابوالقاسم امیراحمدی ، مهناز شیران: صص ۱۵۳-۱۷۳


▪ معرفی کتاب: ص ۱۷۴


▪ چکیده انگلیسی: ص ۱۷۸


دوفصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه


صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان


مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده


سردبیر: دکتر حسنعلی غیور


مدیر اجرایی: دکتر فرامرز بریمانی


محل انتشار: زاهدان


تلفن: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)


فاکس: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)


نشانی: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، نبش دانشگاه ۱۵ ، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا


صندوق پستی: ۳۴۵-۹۸۱۶۵


سایت اختصاصی: cresg.ir


نشانی الکترونیک: geo_usb@yahoo.com

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *