نقشه‌برداری ـ سال نوزدهم، شماره ۷ (پیاپی۹۹)، بهمن ۱۳۸۷

[ad_1]

▪ آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش طبقه بندی شیء گرا ▪ مدل EGM۲۰۰۸ و آزمایش دقت آن برای منطقه ایران ▪ اخبار و تازه های فناوری


▪ سرمقاله: ص ۴


▪ پتانسیل ایستگاه های دائمی GPS در پیش بینی سیل های ناگهانی با استفاده از فن GPS-MET / مهندس فاطمه خرمی ، مهندس زهرا موسوی ، دکتر حمیدرضا نانکلی ، دکتر یحیی جمور ، دکتر مرتضی صدیقی: ص ۵


▪ آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش طبقه بندی شیء گرا / مهندس یحیی فیضی زاده ، مهندس سیدمحمود حاجی میر رحیمی: ص ۱۳


▪ تهیه نقشه های ماهواره ای در کشور یونان / Cilve Fraser ، Dorji Tshering ، Armin Gruen مترجم:زهرا علیپور ، سیمین باصری: ص ۱۹


▪ رویکردی پیش گیرانه برای حوادث رانندگی / Ariec Dankerz ، Hogo Copen مترجم:ناصر جوادی: ص ۲۲


▪ مدل EGM۲۰۰۸ و آزمایش دقت آن برای منطقه ایران / دکتر علی سلطانپور ، دکتر مرتضی صدیقی: ص ۳۰


▪ سیستم ناوبری الکترونیکی / Sach Sharma ، Primar Stavanger ، Jon Leon Ei مترجم:مهندس ابوالفضل خلج: ص ۳۶


▪ اخبار و تازه های فناوری: ص ۳۹


▪ معرفی کتاب: ص ۴۳


▪ سمینارها و گردهمایی ها: ص ۴۶


نقشه‌برداری


مدیر مسئول: دکتر یحیی جمور


سردبیر: مهندس سیدبهداد غضنفری


نشانی: تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه‌برداری کشور


صندوق پستی: ۱۶۸۴ ـ ۱۳۱۸۵


تلفن اشتراک: ۹ـ۶۶۰۷۱۰۰۱ (داخلی ۴۳۵)


دورنگار: ۶۶۰۷۱۰۰۰


پست الکترونیکی: magazine@ncc.org.ir


نشانی اینترنتی: www.ncc.org.ir

[ad_2]

لینک منبع

نقشه‌برداری ـ سال بیستم ، شماره ۱ (پیاپی۱۰۱)، فروردین ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ بررسی اولیه کیفیت داده ها با سیگنال GPSL۲C ▪ پالایش و ارزیابی کیفی مدل ارتفاعی رقومی ایران DEM و تولید تراکم های مختلف بر اساس کاربرد آنها در محاسبات فیزیکال ژئودزی ▪ اخبار و تازه های فناوری


▪ سرمقاله: ص ۴


▪ بررسی اولیه کیفیت داده ها با سیگنال GPSL۲C / مترجم:مهندس بهنام عیوض زاده ، مهندس ابراهیم عبدالهی: ص ۵


▪ اندازه گیری کمترین مقدار شتاب ثقل در ایران / مهندس سیدعبدالرضا سعادت ، با همکاری : دکتر علی سلطان پور ، دکتر مرتضی صدیقی ، حسن میگونی ، علی بهرام پور ، مهندس حسن فراهانی ، مهندس کیوان سیار کاوردی ، محمدرضا یزدان پناه: ص ۱۳


▪ زمان برای یک گیرنده GPS بهتر / مترجم:فاطمه اصل بهار ، محمدرضا خداکرمی ، محمدرضا حسینی: ص ۲۱


▪ پالایش و ارزیابی کیفی مدل ارتفاعی رقومی ایران ( DEM ) و تولید تراکم های مختلف بر اساس کاربرد آنها در محاسبات فیزیکال ژئودزی / مهندس ▪ بهاره شریفات ، مهندس یعقوب حاتم ، مهندس حمیده چراغی: ص ۳۲


▪ قدرت اطلاعات مکانی / مترجم:دکتر علیرضا قراگوزلو ، مهندس مریم صارمی ، مهندس مهرانگیز حسنخانی: ص ۳۷


▪ آموزش / تهیه و تنظیم : دکتر علیرضا قراگوزلو: ص ۴۱


▪ اخبار و تازه های فناوری: ص ۴۲


▪ معرفی کتاب: ص ۴۶


▪ سیمنارها و گردهمایی ها: ص ۴۹


نقشه‌برداری


مدیر مسئول: دکتر یحیی جمور


سردبیر: مهندس سیدبهداد غضنفری


نشانی: تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه‌برداری کشور


صندوق پستی: ۱۶۸۴ ـ ۱۳۱۸۵


تلفن اشتراک: ۹ـ۶۶۰۷۱۰۰۱ (داخلی ۴۳۵)


دورنگار: ۶۶۰۷۱۰۰۰


پست الکترونیکی: magazine@ncc.org.ir


نشانی اینترنتی: www.ncc.org.ir

[ad_2]

لینک منبع