ذهن ـ سال یازدهم، شماره ۲ (پیاپی ۴۲)، تابستان ۱۳۸۹

[ad_1]

▪ بررسی دیدگاه گوتلوب فرگه در باب معنا ▪ آیا تمایز تحلیلی تالیفی جزمی است ▪ گسست علمی قیاس ناپذیری معناشناختی با نظریه علی ارجاع


▪ علم آینده ؛ چهارچوبی جامع تر لازم دارد: / مهدی گلشنی ص ۵


▪ بررسی دیدگاه گوتلوب فرگه در باب معنا / مهدی عبداللهی ص ۱۹


▪ ارجاع و معناداری نزد فرگه، هوسرل و کواین / اصغر سلیمی نوه ص ۳۹


▪ آیا تمایز تحلیلی / تالیفی جزمی است؟ / مصطفی مهاجری ص ۵۵


▪ نظریه معناشناسی نقاط ثابت کریپکی / محمد اردشیر، احسان سیاوشی ص ۸۱


▪ بررسی استدلال دیویدسون در باب ترکیبی بودن زبان های طبیعی و استدلال قلاب سنگی / علی حسین خانی ص ۹۷


▪ گسست علمی؛ قیاس ناپذیری معناشناختی با نظریه علی ارجاع؟ / یاسر خوشنویس ص ۱۲۱


فصلنامه پژوهشی ذهن


مدیر مسئول: علی اکبر رشاد


صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی


سردبیر: علیرضا قائمی نیا


پست الکترونیکی: info@ihsr.ac.ir


نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوم ، پلاک ۳۳


تلفن: ۸۸۷۳۵۴۱۷ ، ۸۸۵۰۱۰۶۴ (۰۲۱)


صندوق پستی: ۴۴۴-۱۳۱۴۵


سایت اختصاصی: www.zehn.org

[ad_2]

لینک منبع

ذهن ـ سال یازدهم، شماره ۱ (پیاپی ۴۱)، بهار ۱۳۸۹

[ad_1]

▪ علیت در مکتب تجربی و فلسفه اسلامی ▪ آیا کلیات واقعیت دارند ▪ مسئله توجیه باور به اعیان فیزیکی از نگاه راسل و کواین


▪ علیت در مکتب تجربی و فلسفه اسلامی / مهدی عباس زاده: ص ۵


▪ تحلیل و نقد روش دکارت در فلسفه / قدرت الله قربانی: ص ۲۳


▪ ایا کلیات واقعیت دارند؟ / علیرضا محمدی: ص ۴۵


▪ این همانی نفس (ذهن) و بدن و مسئله کیفیات ذهنی / حبیب کارکن بیرق: ص ۶۷


▪ عقلانیت در فلسفه عملی ریچارد رورتی / محمود مختاری: ص ۹۱


▪ بررسی تبیین کانت از قوای تخیل و فاهمه در نقدهای اول و سوم / محمدرضا ریخته گران ، محمدباقر قمی: ص ۱۰۹


▪ مسئله توجیه باور به اعیان فیزیکی از نگاه راسل و کواین / حسین شقاقی: ص ۱۳۱


فصلنامه پژوهشی ذهن


مدیر مسئول: علی اکبر رشاد


صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی


سردبیر: علیرضا قائمی نیا


پست الکترونیکی: info@ihsr.ac.ir


نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوم ، پلاک ۳۳


تلفن: ۸۸۷۳۵۴۱۷ ، ۸۸۵۰۱۰۶۴ (۰۲۱)


صندوق پستی: ۴۴۴-۱۳۱۴۵


سایت اختصاصی: www.zehn.org

[ad_2]

لینک منبع