سرزمین سبز ـ شماره ۱۰۰-۱۰۱، آبان و آذر ۱۳۹۰

[ad_1]

▪ گلخانه را مدیریت کنیم ▪ فرسایش خاک, علل و عوامل ▪ مگس مینوز برگ نخود, آفتی در گلخانه


▪ آغاز سخن: ص ۴


▪ رخدادها: ص ۵


▪ گلخانه را مدیریت کنیم / مهندس محمدرضا زاهدیان: ص ۱۱


▪ تعاونی روستایی، گامی در جهت توسعه پایدار / وکیل حیدری ساربان: ص ۱۶


▪ بررس رابطه بخش کشاورزی با خدمات / دکتر احمد مجتهد، نسرین ارضروم چیلر: ص ۲۲


▪ فرسایش خاک، علل و عوامل / تهیه و تنظیم: یوسف کامجو مطلق: ص ۲۷


▪ همزیستی با گیاهان: ص ۳۰


▪ مگس مینوز برگ نخود، آفتی در گلخانه / شیما میررحیمی: ص ۳۳


▪ یک نهال خوب، یک نهالستان عالی: ص ۳۹


▪ نقش کود دامی در کاهش تنش رطوبتی و بهبود کیفیت محصول / نسرین مجیدیان، مجید مجیدیان: ص ۴۵


▪ بررسی سموم کشاورزی در زیتون و فرآورده های آن / شبنم اسدی نژاد، فرزانه بختیاری: ص ۵۱


▪ شناخت خواص گیاهان دارویی: ص ۵۶


سرزمین سبز


ماهنامه اقتصادی


تحلیلی، خبری، اطلاع‌رسانی


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شاپور شاپوری‌تهرانی


دبیر اجرائی: اکبر الهیار


نشانی: تهران ـ خیابان جمال‌زاده جنوبی ـ پلاک ۱۲۶ ـ واحد ۱۹


صندوق پستی ۷۸۳۸ ـ ۱۴۱۵۵


تلفن: ۶۶۹۰۴۷۲۲ ـ ۸۸۲۷۱۸۳۳ ـ ۶۶۹۰۶۵۹۱ ـ ۸۸۲۴۵۵۶۰


دورنگار: ۸۸۲۸۱۶۴۶


پست الکترونیکی: SarzamineSabz_m@yahoo.com

[ad_2]

لینک منبع

سرزمین سبز ـ سال نهم، شماره ۹۹، مهر ۱۳۹۰

[ad_1]

▪ برنج, غله آسیایی ▪ قارچ ژله ای معجزه گر ▪ شناخت خواص گیاهان دارویی


▪ آغاز سخن: ص ۴


▪ رخدادها: ص ۵


▪ برنج، غله آسیایی / آرزو یگانه: ص ۱۱


▪ تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر بهره وری عوامل تولید / مهندس رامین امینی: ص ۱۶


▪ رابطه توسعه پایدار با محیط زیست / صابره حمیدیان: ص ۲۳


▪ همزیستی با گیاهان: ص ۲۷


▪ قارچ ژله ای معجزه گر / مژگان فضلعلی، مرجان ستاری: ص ۳۱


▪ کاربرد فناوری اطلاعات در توسعه روستایی / مریم امیدی نجف آبادی، احمدرضا پیش بین: ص ۳۷


▪ ارزیابی شاخص توسعه انسانی: ص ۴۱


▪ تعاونی روستایی، گامی در جهت توسعه پایدار / وکیل حیدری ساربان: ص ۴۷


▪ نقش کود دامی در کاهش تنش رطوبتی و کیفیت محصول / نسرین مجیدیان، مجید مجیدیان: ص ۵۱


▪ شناخت خواص گیاهان دارویی: ص ۵۶


سرزمین سبز


ماهنامه اقتصادی


تحلیلی، خبری، اطلاع‌رسانی


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شاپور شاپوری‌تهرانی


دبیر اجرائی: اکبر الهیار


نشانی: تهران ـ خیابان جمال‌زاده جنوبی ـ پلاک ۱۲۶ ـ واحد ۱۹


صندوق پستی ۷۸۳۸ ـ ۱۴۱۵۵


تلفن: ۶۶۹۰۴۷۲۲ ـ ۸۸۲۷۱۸۳۳ ـ ۶۶۹۰۶۵۹۱ ـ ۸۸۲۴۵۵۶۰


دورنگار: ۸۸۲۸۱۶۴۶


پست الکترونیکی: SarzamineSabz_m@yahoo.com

[ad_2]

لینک منبع