لذت فیزیک ـ شماره ۲۶ ـ شهریور ۱۳۹۲

[ad_1]

▪ مفهوم نیوتنی فضا و زمان ▪ فناوری نانو در دوران باستان ▪ نخستین نانوداروی درمان سالک


▪ سخن سردبیر: ص ۳


▪ مفهوم نیوتنی فضا و زمان: ص ۴


▪ گذشت یکسال از کشف بوزون هیگز: ص ۶


▪ فروسیّال ها: ص ۸


▪ فناوری نانو در دوران باستان: ص ۱۰


▪ ده استفاده نانوتکنولوژی در صنایع غذایی: ص ۱۲


▪ فناوری نانو در صنعت نساجی: ص ۱۳


▪ نانولوله کاغذی بسازیم: ص ۱۴


▪ تولید قرص برق گیر نانو در ایران: ص ۱۶


▪ نخستین نانوداروی درمان سالک: ص ۱۷


▪ نقش کامپیوترها در فضانوردی: ص ۱۸


▪ میدان های الکترومغناطیسی (مغناطیس درمانی): ص ۲۰


▪ فیزیک در ابزارهای اطرافمان: ص ۲۳


▪ آنالما: ص ۲۴


▪ نمایشگاه انسان و فضا: ص ۲۶


▪ تاریحچه شهاب سنگ ها: ص ۲۸


▪ سه پیروزی برای کیهان شناسی: ص ۲۹


▪ آبگرمکن خورشیدی: ص ۳۰


▪ ساخت یک موتور الکتریکی ساده: ص ۳۲


نشریه لذت فیزیک


صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: امیر ستمدادراد


معاون سردبیر و مدیر اجرایی: مینا سعیدحسینی


دبیرسرویس نانوفناوری: راضیه حسینی اکبرنژاد


طراح و صفحه آرا: مینا حسینی


کارشناس بازرگانی: زهرا صباغی


ماهنامه لذت فیزیک:


آدرس دفتر اجرایی و مشترکین:


تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان ضابطی، کوچه سنبل،


پلاک ۴، زنگ اول. کدپستی: ۱۶۶۷۷۱۵۸۸۱


تلفکس: ۸۸۶۷۲۷۲۷


وب سایت نشریه: www.joyofphysics.ir


پست الکترونیکی: joyofphysics@yahoo.com


هیئت تحریریه و نظارت بر مطالب:


دکتر قربان ولیئی، دکتر رضا کوهکن، دکتر محمود ابوالقاسمی، امیر راد


مشاوران علمی:


دکتر مهرداد قمی نژاد، دکتر رویا مجیدی، دکتر سارا طاهری منفرد

[ad_2]

لینک منبع