لذت فیزیک ـ شماره ۲۷ ـ بهمن ۱۳۹۲

[ad_1]

▪ جاذبه, جو و صدا ▪ نسبیت ▪ آب گرمکن خورشیدی


▪ جاذبه، جو و صدا: ص ۳


▪ مفهوم نیوتنی فضا و زمان: ص ۴


▪ هلیسیتی: ص ۶


▪ نسبیت: ص ۸


▪ اخبار نانوفناوری: ص ۱۰


▪ تاریخچه ساعت: ص ۱۲


▪ نجوم: ص ۱۴


▪ افکار فیزیکی شما: ص ۱۸


▪ آب گرمکن خورشیدی: ص ۲۰


▪ اخبار: ص ۲۲


▪ آزمایش: ص ۲۳


نشریه لذت فیزیک


صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: امیر ستمدادراد


معاون سردبیر و مدیر اجرایی: مینا سعیدحسینی


دبیرسرویس نانوفناوری: راضیه حسینی اکبرنژاد


طراح و صفحه آرا: مینا حسینی


آدرس دفتر اجرایی و مشترکین:


تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان ضابطی، کوچه سنبل، پلاک ۴، زنگ اول. کدپستی: ۱۶۶۷۷۱۵۸۸۱


تلفکس: ۸۸۶۷۲۷۲۷


وب سایت نشریه: www.popularphysics.ir


پست الکترونیکی: joyofphysics@yahoo.com

[ad_2]

لینک منبع