لذت فیزیک ـ شماره ۲۹ ـ تیر ۱۳۹۳

[ad_1]

▪ از جسم سیاه تا جهان در حال انبساط ▪ زمین کیلویی چند ▪ اولین قمر فراخورشیدی


▪ از جسم سیاه تا جهان در حال انبساط: ص ۳


▪ ردپای فیزیک: ص ۵


▪ پژواک انفجار بزرگ پس از ۸۲/۱۳ میلیارد سال: ص ۷


▪ زمین کیلویی چند؟!: ص ۹


▪ نسبیت نو (قسمت سوم): ص ۱۲


▪ اولین قمر فراخورشیدی: ص ۱۵


▪ احاطه جزء به کل (سردبیر): ص ۱۶


نشریه لذت فیزیک


صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: امیر ستمدادراد


معاون سردبیر و مدیر اجرایی: مینا سعیدحسینی


طراح و تنظیم کننده مقالات: پیمان فهیمی


دبیرسرویس نانوفناوری: راضیه حسینی اکبرنژاد


ماهنامه لذت فیزیک:


آدرس دفتر اجرایی و مشترکین:


تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان ضابطی، کوچه سنبل، پلاک ۴، زنگ اول.


کدپستی: ۱۶۶۷۷۱۵۸۸۱


تلفکس: ۸۸۶۷۲۷۲۷


وب سایت نشریه: www.popularphysics.ir


پست الکترونیکیinfo@popularphysics.ir

[ad_2]

لینک منبع